DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Zarządzenie i załączniki dostępne są na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ m. st. Warszawy www.zgn-praga-pn.waw.pl
oraz Wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Wnioski o dzierżawę nieruchomości przyjmowane są na parterze w Biurze Podawczym
w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 w godzinach pracy Zakładu
Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o dzierżawę
1. Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy/ oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu
2. Odbitka z zasadniczej mapy miasta wraz z nakładkami SURE (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy). Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych -
na osobnych arkuszach folii lub w zbiorach warstw albo obiektów, oznaczonych symbolami:
• S - sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem),
• U - sieci uzbrojenia terenu
• R - realizacyjne uzgodnienia projektowe,
• E - ewidencja gruntów i budynków
SURE, to  sytuacja powierzchniowa,  sieci uzbrojenia terenu, realizacyjne uzgodnienia projektowe, ewidencja gruntów i budynków
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną- wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
4. Uchwała o wyborze Zarządu i Uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną  umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopia wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej
6. NIP, REGON/PESEL, seria i numer dowodu osobistego.
7. W przypadku osób niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych wnioskujących o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego  - kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
8. Przed przygotowaniem nieruchomości do przekazania dzierżawcy  będą przeprowadzone oględziny i pomiar nieruchomości, z udziałem Wnioskodawcy. Ze spotkania będzie sporządzona notatka i dokumentacja fotograficzna.

Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć, wraz z wymaganymi dokumentami, z wyprzedzeniem 3 miesięcznym umożliwiającym przeprowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy.
Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.
W wypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia, które Zarządzeniem nr 180/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 02.02.2018r. zostały powierzone w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy” - wykaz (załącznik nr 1 do w/w zarządzenia).