Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: OFERTA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH POZA KONKURSEM OFERT Z DNIA 23.02.2021r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 23.02.2021
Termin składania ofert 05.03.2021 09:00
Otwarcie ofert 05.03.2021 12:00

Opis

 Informacja do listy lokali  użytkowych do najmu poza konkursem ofert

OGLĄDANIE LOKALI:

Oglądanie lokali w celu zapoznania się z ich stanem technicznym łącznie z zapoznaniem się z protokołem okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku oraz zapoznanie się z projektem protokołu zdawczo-odbiorczego, projektem umowy umożliwiają Administratorzy ds. lokali użytkowych w Administracjach Obsługi Mieszkańców  Nr 2-5 w godzinach: poniedziałki  9ºº- 14 ºº, czwartki 9ºº- 15 ºº 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z administratorem w celu ustalenia terminu obejrzenia lokalu.

Nr AOM

Adres

Telefon do administratora

2

Mackiewicza 11

(22) 205 40 70

aom2s@zgn-praga-pn.pl

3

Tarchomińska Nr 14

Aneta Kosik  (22) 205 40 63

aneta.kosik@zgn-praga-pn.pl

4

Bródnowska Nr 24

Teresa Zielińska  (22) 205 40 88

Teresa.zielinska@zgn-praga-pn.pl

5

Burdzińskiego Nr 7

Aneta Godek  (22) 205 41 58,

aneta.godek@zgn-praga-pn.pl

Edyta Ristovska  (22) 205 40 76

edyta.ristovska@zgn-praga-pn.pl

 

INRORMACJA SKIEROWANA WYŁĄCZNIE DO OSÓB FIZYCZNYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa (zwany dalej Administratorem).
 2. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail sekretariat@zgn-praga-pn.pl lub telefonicznie pod numerem 22 205 41 00.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Praga-Północ  m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą adresu e-mail iod@zgn-praga-pn.pl, telefonicznie pod numerem 22 205 41 08, a także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym/ konkursem/ postępowaniem poza przetargiem lub konkursem na najem lokalu użytkowego/ pomieszczenia gospodarczego/ garażu/ miejsca postojowego/ powierzchni na reklamę/ dzierżawy gruntu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale konieczne  do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym/ konkursie/ postępowaniu poza przetargiem lub konkursem.
 7. W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady wskazane postępowania i konkursy są jawne. 
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania lub konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne¹;
  3. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO²;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  2. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego, konkursu, postępowania poza przetargiem lub konkursem ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do oddania poza konkursem ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /Zgn_strona/components/com_lu/views/postepowanie/tmpl/default.php on line 128

Załączniki

23_02_2021_lista_poza_konkursem.pdf
regulamin_najmu_lokalI_poza_konkursem.pdf
zal_1_Oferta_poza_konkursowa.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.