Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

pliki

Tytuł Nazwa Opis Autor Odsłony
Nie opublikowano wzór Załącznika Nr 4 - oświadczenie najemcy garażu Odsłon: 1713
Odsłon: 32
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0F15AB22-5CCC-48C2-9B1E-FB11EA024CDD,frameless.htm Nie opublikowano Uchwała Nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 Odsłon: 1309
/images/Aktualnosci/Wzor_wniosku.pdf Nie opublikowano Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu używania lokalu mieszkalnego Odsłon: 2997
/images/DEW-AP/uchwal.pdf UCHWAŁA NR 4514/2014 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12.03.2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego, określenia zakresu prac i stawek jednostkowych za ich wykonanie oraz wzoru porozumienia zawieranego z dłużnikami. <p><a href="images/DEW-AP/uzasad.pdf">Uzasadnienie do uchwały nr 4514/2014 Zarządu Dzielnicy Praga - P&oacute;łnoc m.st. Warszawy z dnia 12.03.2014 r.</a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: black;"><a href="images/DEW-AP/zal1.pdf">Zasady zawierania porozumień z dłużnikami w ramach wykonywania zastępstw za dozorc&oacute;w budynk&oacute;w w formie świadczenia niepieniężnego.</a><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="images/DEW-AP/zal2.pdf"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';">Porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego </span>- wz&oacute;r</span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="images/DEW-AP/osw.pdf">Oświadczenie</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="images/DEW-AP/prot_wp.pdf">PROTOK&Oacute;Ł WPROWADZENIA NA ROBOTY WYKONYWANE W RAMACH ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO</a><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="images/DEW-AP/prot.pdf">PROTOK&Oacute;Ł ODBIORU ROB&Oacute;T WYKONYWANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO</a><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="images/DEW-AP/zlec.pdf"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Formularz zlecenia</span></a></p> Odsłon: 1907
/images/DEW-AP/Z49.pdf Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st.. Warszawy w sprawie wprowadzenia : Zasad postępowania windykacyjnego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Odsłon: 2388
/images/DEW-AP/Zarzadzenie_2331-2012_Prezydenta_MST.pdf Zarządzenie Nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami; Odsłon: 2621
/images/DEW-AP/Zarzadzenie_w_sprawie_zamiany_lokali_48.pdf Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 24.08.2012r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad i trybu udzielania pomocy w zamianie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta stołecznego Warszawy, powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Odsłon: 2209
/images/LM-AP/4-11TekstujednoliconyuchwayNrLVIII17512009douchwayNrXXXIII8622016.pdf Nie opublikowano Tekst ujednolicony Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku Odsłon: 2829
/images/LM-AP/5-XLVIII-1303-2012.pdf Uchwała Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017 Odsłon: 2259
/images/LM-AP/5645-LXXXIX-2643-2010.pdf Uchwała Nr LXXXIX/2643/10 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej Odsłon: 2253
/images/LM-AP/LXI-1631-2018.pdf Nie opublikowano Uchwała nr LXl/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy ( wchodząca w życie z dniem 01.01.2019r. z wyjątkiem § 2 uchwały oraz § 15 ust. 2 załącznika do uchwały, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli 26 marca 2018r. Odsłon: 818
/images/LM-AP/LXI-1632-2018.pdf Nie opublikowano Uchwała nr LXl/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów Odsłon: 910
/images/LM-AP/uchwala_Zarz_Dziel-strefy_czynsz_-marzec_2018.pdf Nie opublikowano Uchwała z dnia 14 marca 2018 r. Nr 9407/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie określenia granic stref stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Praga-Północ <p>Uchwała z dnia 14 marca 2018 r. Nr 9407/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie określenia granic stref stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Praga-Północ.</p> Odsłon: 1272
/images/LM-AP/Ustawa_o_dodatkach_mieszkaniowych.pdf Nie opublikowano Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2016 poz. 1610 ze zm.) Odsłon: 2584
/images/LM-AP/Ustawa_o_ochronie_praw_lokatorow.pdf Nie opublikowano Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) <p>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</p> Odsłon: 3125
/images/LM-AP/Ustawa_o_utrzymaniu_czystosci_w_gminach_z_2011.pdf Nie opublikowano Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw <p>Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw</p> Odsłon: 2629
/images/LM-AP/Zarzadzenia/Uchwała_Rady_m.st._ Warszawy_Nr_LIX)1535)2017.pdf Nie opublikowano Uchwała Nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 <p>Uchwała Nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022</p> Odsłon: 3234
/images/LM-AP/Zarzadzenie_w_sprawie_zamiany_lokali_48.pdf Nie opublikowano Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 24.08.2012r. Dyrektora ZGN Praga Północ w sprawie zamiany lokali <p>Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 24.08.2012r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad i trybu udzielania pomocy w zamianie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta stołecznego Warszawy, powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.</p> Odsłon: 3007
/images/LM-AP/ZARZRZADZENIE_NR_69_2014_z_dnia_19_wrzesnia_2014r.pdf Nie opublikowano Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 19.12.2017r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i standardów, którymi należy kierować się przy określaniau zakresu i wykonywania prac remontowych w lokalach (pustostanach) będących w zasobach m.st. Warszawy. <p>Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 19.12.2017r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i standardów, którymi należy kierować się przy określaniau zakresu i wykonywania prac remontowych w lokalach (pustostanach) będących w zasobach m.st. Warszawy.</p> Odsłon: 2915
/images/LM-AP/Zarz_Nr_12-2016.pdf Nie opublikowano Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 3 marca 2016r. Dyrektora ZGN w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej oraz kosztów wody i odprowadzania ścieków w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy <p>Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 3 marca 2016r. Dyrektora ZGN w sprawie Regulaminu rozliczania koszt&oacute;w energii cieplnej oraz koszt&oacute;w wody i odprowadzania ściek&oacute;w w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-P&oacute;łnoc m. st. Warszawy</p> <p>&nbsp;</p> Odsłon: 2325
/images/LM-WD/Wzor_umowy_najmu_na_czas_nieoznaczony.pdf Nie opublikowano Wzór umowy najmu na czas nieoznaczony Odsłon: 4637
/images/LM-WD/Wzor_umowy_najmu_na_czas_oznaczony-lokal_socjalny.pdf Nie opublikowano Wzór umowy najmu na czas oznaczony - najem socjalny lokalu Odsłon: 3426
/images/LM-WD/Wzor_umowy_tymczasowego_pomieszczenia.pdf Nie opublikowano Wzór umowy tymczasowego pomieszczenia Odsłon: 3152
/images/LU-POSTEPOWANIA/07_11_2019/Uchwala_2106_2019.pdf Uchwała Nr 2106/2019 Urządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.11.2019r. Odsłon: 779
/images/LU-POSTEPOWANIA/07_11_2019/Uchwala_2107_2019.pdf Uchwała Nr 2107/2019 Urządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.11.2019r. Odsłon: 705
/images/LU-POSTEPOWANIA/07_11_2019/Uchwala_2108_2019.pdf Uchwała Nr 2108/2019 Urządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.11.2019r. Odsłon: 738
/images/LU-POSTEPOWANIA/07_11_2019/Uchwala_2109_2019.pdf Uchwała Nr 2109/2019 Urządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.11.2019r. Odsłon: 773
/images/LU-POSTEPOWANIA/18_07_2018_UCHWALA/Uchwaa-Nr-10593.2018-Zarzdu-Dzielnicy-Praga-Pnoc-m.st.-Warszawy-z-dnia-18.07.2018r.pdf Uchwała Nr 10593/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r. Odsłon: 1156
/images/LU-POSTEPOWANIA/18_07_2018_UCHWALA/Uchwaa-Nr-10593.2018_procedury.pdf Uchwała Nr 10593/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.07.2018r.. Odsłon: 1113
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr-10612_2018.pdf Uchwała 10612/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r. Odsłon: 1152
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr_-10614_2018.pdf Uchwała 10614/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r Odsłon: 1048
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr_10613_2018.pdf Uchwała 10613/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r Odsłon: 1151
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr_10615_2018.pdf Uchwała 10615/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r Odsłon: 1131
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr_10616_2018.pdf Uchwała 10616/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r Odsłon: 1129
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr_10617_2018.pdf Uchwała 10617/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r Odsłon: 1170
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/01_08_2018/Uchwaa_Nr_10624_2018.pdf Uchwała 10624/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z dnia 01.08.2018r Odsłon: 1114
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_82_2019.pdf Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1064
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_83_2019.pdf Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 996
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_84_2019.pdf Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1090
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_85_2019.pdf Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1050
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_86_2019.pdf Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1047
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_87_2019.pdf Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1032
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_88_2019.pdf Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1097
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_89_2019.pdf Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1099
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_90_2019.pdf Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 986
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_91_2019.pdf Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1107
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_92_2019.pdf Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1104
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_93_2019.pdf Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1033
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_94_.2019.pdf Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1029
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_95_2019.pdf Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1063
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_96_2019.pdf Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1132
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/02_01_2019/Uchwala_Nr_97_2019.pdf Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawawy z dnia 02.01.2019r. Odsłon: 1063
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_779_2019.pdf Uchwała Nr 779/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 904
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_780_2019.pdf Uchwała Nr 780/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 890
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_781_2019.pdf Uchwała Nr 781/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 953
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_786_2019.pdf Uchwała Nr 786/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 901
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_787_2019.pdf Uchwała Nr 787/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 921
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_788_2019.pdf Uchwała Nr 788/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 956
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_789_2019.pdf Uchwała Nr 789/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 929
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_790_2019.pdf Uchwała Nr 790/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 881
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_04_2019/Uchwala_791_2019.pdf Uchwała Nr 791/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.04.2019r. Odsłon: 931
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_10_2019/Uchwala_1890_2019.pdf Uchwała Nr 1890/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.10.2019r. Odsłon: 731
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_10_2019/Uchwala_1891_2019.pdf Uchwała Nr 1891/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.10.2019r. Odsłon: 785
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_10_2019/Uchwala_1892_2019.pdf Uchwała Nr 1892/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.10.2019r. Odsłon: 787
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/03_10_2019/Uchwala_1893_2019.pdf Uchwała Nr 1893/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 03.10.2019r. Odsłon: 733
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_10981.pdf Uchwała Nr 10981/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1089
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_10982.pdf Uchwała Nr 10982/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1118
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_10989.pdf Uchwała Nr 10989/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1080
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_10991.pdf Uchwała Nr 10991/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1103
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_10993.pdf Uchwała Nr 10993/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1082
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_11001.pdf Uchwała Nr 11001/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1078
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_11002.pdf Uchwała Nr 11002/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1061
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_10_2018/Uchwala_Nr_11003.pdf Uchwała Nr 11003/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.10.2018r. Odsłon: 1110
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_12_2019/Uchwala_2295_2019.pdf Uchwała Nr 2295/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.12.2019r. Odsłon: 699
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_12_2019/Uchwala_2296_2019.pdf Uchwała Nr 2296/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.12.2019r. Odsłon: 679
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_12_2019/Uchwala_2297_2019.pdf Uchwała Nr 2297/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.12.2019r. Odsłon: 732
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_12_2019/Uchwala_2298_2019.pdf Uchwała Nr 2298/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.12.2019r. Odsłon: 707
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_12_2019/Uchwala_2299_2019.pdf Uchwała Nr 2299/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.12.2019r. Odsłon: 693
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/04_12_2019/Uchwala_2300_2019.pdf Uchwała Nr 2300/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 04.12.2019r. Odsłon: 712
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1133_2019.pdf Uchwała Nr 1133/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 809
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1136_2019.pdf Uchwała Nr 1136/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 851
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1137_2019.pdf Uchwała Nr 1137/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 880
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1138_2019.pdf Uchwała Nr 1138/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 818
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1139_2019.pdf Uchwała Nr 1139/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 878
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1140_2019.pdf Uchwała Nr 1140/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 842
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1141_2019.pdf Uchwała Nr 1141/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 821
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1142_2019.pdf Uchwała Nr 1142/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 901
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1143_2019.pdf Uchwała Nr 1143/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 856
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1144_2019.pdf Uchwała Nr 1144/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 789
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1145_2019.pdf Uchwała Nr 1145/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 824
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1148_2019.pdf Uchwała Nr 1148/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 833
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1149_2019.pdf Uchwała Nr 1149/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 812
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1150_2019.pdf Uchwała Nr 1150/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 819
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1151_2019.pdf Uchwała Nr 1151/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 795
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1152_2019.pdf Uchwała Nr 1152/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 786
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/05_06_2019/Uchwala_1159_2019.pdf Uchwała Nr 1159/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 05.06.2019r. Odsłon: 825
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_03_2019/Uchwala_591.pdf Uchwała Nr 591/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.03.2019r. Odsłon: 912
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_03_2019/Uchwala_592.pdf Uchwała Nr 592/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.03.2019r. Odsłon: 927
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_03_2019/Uchwala_593.pdf Uchwała Nr 593/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.03.2019r. Odsłon: 898
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_06_2018/Uchwala_Nr_10137_2018.pdf Uchwała Nr 10137/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r. Odsłon: 1198
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_06_2018/Uchwala_Nr_10138_2018.pdf Uchwała Nr 10138/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r. Odsłon: 1157
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_06_2018/Uchwala_Nr_10139_2018.pdf Uchwała Nr 10139/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r. Odsłon: 1176
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/06_06_2018/Uchwala_Nr_10140_2018.pdf Uchwała Nr 10140/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 06.06.2018r. Odsłon: 1200
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/07_02_2018/Uchwaa_Nr-_9048_2018-.pdf Uchwała Nr 9048/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 07.02.2018r. Odsłon: 1485
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/08_05_2019/Uchwala_1000_2019.pdf Uchwała Nr 1000/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 08.05.2019r. Odsłon: 869
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/08_05_2019/Uchwala_1001_2019.pdf Uchwała Nr 1001/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 08.05.2019r. Odsłon: 803
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/08_05_2019/Uchwala_998_2019.pdf Uchwała Nr 998/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 08.05.2019r. Odsłon: 981
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/08_05_2019/Uchwala_999_2019.pdf Uchwała Nr 999/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 08.05.2019r. Odsłon: 896
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/09_05_2018/Uchwala_Nr_9849_2018.pdf Uchwała Nr 9849/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 09.05.2018r. Odsłon: 1159
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/09_10_2019/Uchwala_1970_2019.pdf Uchwała Nr 1970/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 09.10.2019r. Odsłon: 786
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/09_10_2019/Uchwala_1971_2019.pdf Uchwała Nr 1971/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 09.10.2019r. Odsłon: 726
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/09_10_2019/Uchwala_1972_2019.pdf Uchwała Nr 1972/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 09.10.2019r. Odsłon: 744
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_01_2018/Uchwala_8713_2018.pdf Uchwała Nr 8713/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r. Odsłon: 1584
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_01_2018/Uchwala_8714_2018.pdf Uchwała Nr 8714/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r. Odsłon: 1564
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_01_2018/Uchwala_8715_2018.pdf Uchwała Nr 8715/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r. Odsłon: 1526
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_04_2019/Uchwala_868.pdf Uchwała Nr 868/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.04.2019r. Odsłon: 894
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_04_2019/Uchwala_869.pdf Uchwała Nr 869/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.04.2019r. Odsłon: 854
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_04_2019/Uchwala_870.pdf Uchwała Nr 870/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.04.2019r. Odsłon: 912
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_04_2019/Uchwala_871.pdf Uchwała Nr 871/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.04.2019r. Odsłon: 929
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/10_04_2019/Uchwala_872.pdf Uchwała Nr 872/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.04.2019r. Odsłon: 873
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwaa_Nr_9597_2018.pdf Uchwała Nr 9597/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 374
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwaa_Nr_9597_2018.pdf Uchwała Nr 9597/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1147
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9588_2018.pdf Uchwała Nr 9588/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1250
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9589_2018.pdf Uchwała Nr 9589/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1220
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9590_2018.pdf Uchwała Nr 9590/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1245
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9591_2018.pdf Uchwała Nr 9591/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1282
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9592_2018.pdf Uchwała Nr 9592/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1229
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9593_2018.pdf Uchwała Nr 9593/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1214
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9598_2018.pdf Uchwała Nr 9598/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1231
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_04_2018/Uchwala_Nr_9599_2018.pdf Uchwała Nr 9599/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 11.04.2018r. Odsłon: 1175
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10460_2018.pdf Uchwała Nr 10460/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1163
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10461_2018.pdf Uchwała Nr 10461/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1123
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10462_2018.pdf Uchwała Nr 10462/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1167
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10463_2018.pdf Uchwała Nr 10463/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1104
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10464_2018.pdf Uchwała Nr 10464/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1069
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10465_2018.pdf Uchwała Nr 10465/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1124
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10466_2018.pdf Uchwała Nr 10466/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1122
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10467_2018.pdf Uchwała Nr 10467/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1129
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10468_2018.pdf Uchwała Nr 10468/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1175
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10469_2018.pdf Uchwała Nr 10469/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1178
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10470_2018.pdf Uchwała Nr 10470/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1158
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/11_07_2018/Uchwala_Nr_10471_2018.pdf Uchwała Nr 10471/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy z dnia 11.07.2018r. Odsłon: 1127
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/12_06_2019/Uchwala_1219_2019.pdf Uchwała Nr 1219/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 12.06.2019r. Odsłon: 779
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/12_06_2019/Uchwala_1222_2019.pdf Uchwała Nr 1222/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 12.06.2019r. Odsłon: 800
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/12_09_2018/Uchwala_Nr_10873_2018.pdf Uchwała Nr 10873/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 12.09.2018r. Odsłon: 1072
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/12_09_2018/Uchwala_Nr_10876_2018.pdf Uchwała Nr 10876/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 12.09.2018r. Odsłon: 1119
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_03_2019/Uchwala_616_2019.pdf Uchwała Nr 616/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.03.2019r. Odsłon: 898
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_03_2019/Uchwala_617_2019.pdf Uchwała Nr 617/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.03.2019r. Odsłon: 872
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_03_2019/Uchwala_618_2019.pdf Uchwała Nr 618/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.03.2019r. Odsłon: 886
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_03_2019/Uchwala_619_2019.pdf Uchwała Nr 619/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.03.2019r. Odsłon: 896
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_03_2019/Uchwala_620_2019.pdf Uchwała Nr 620/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.03.2019r. Odsłon: 888
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_03_2019/Uchwala_621_2019.pdf Uchwała Nr 621/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.03.2019r. Odsłon: 928
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_06_2018/Uchwala_Nr_10180_2018.pdf Uchwała Nr 10180/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r. Odsłon: 1153
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_06_2018/Uchwala_Nr_10181_2018.pdf Uchwała Nr 10181/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r. Odsłon: 1167
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_06_2018/Uchwala_Nr_10182_2018.pdf Uchwała Nr 10182/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r. Odsłon: 1106
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_06_2018/Uchwala_Nr_10183_2018.pdf Uchwała Nr 10183/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.06.2018r. Odsłon: 1146
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_11_2019/Uchwala_2168_2019.pdf Uchwała Nr 2168/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.11.2019r. Odsłon: 774
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_11_2019/Uchwala_2169_2019.pdf Uchwała Nr 2169/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.11.2019r. Odsłon: 779
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_11_2019/Uchwala_2170_2019.pdf Uchwała Nr 2170/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.11.2019r. Odsłon: 707
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_11_2019/Uchwala_2171_2019.pdf Uchwała Nr 2171/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.11.2019r. Odsłon: 700
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/13_11_2019/Uchwala_2173_2019.pdf Uchwała Nr 2173/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 13.11.2019r. Odsłon: 749
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/14_08_2019/Uchwala_1604_2019.pdf Uchwała Nr 1604/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14.08.2019r. Odsłon: 807
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/14_08_2019/Uchwala_1605_2019.pdf Uchwała Nr 1605/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14.08.2019r. Odsłon: 788
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/14_08_2019/Uchwala_1606_2019.pdf Uchwała Nr 1606/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14.08.2019r. Odsłon: 741
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/14_08_2019/Uchwala_1607_2019.pdf Uchwała Nr 1607/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14.08.2019r. Odsłon: 761
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/14_08_2019/Uchwala_1608_2019.pdf Uchwała Nr 1608/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14.08.2019r. Odsłon: 830
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/14_08_2019/Uchwala_1609_2019.pdf Uchwała Nr 1609/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14.08.2019r. Odsłon: 831
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/16_01_2019/Uchwala_Nr_186_2019.pdf Uchwała Nr 186/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.01.2019r. Odsłon: 1055
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/16_01_2019/Uchwala_Nr_187_2019.pdf Uchwała Nr 187/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.01.2019r. Odsłon: 1017
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/16_10_2019/Uchwala_2001_2019.pdf Uchwała Nr 2001/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019r. Odsłon: 706
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/16_10_2019/Uchwala_2002_2019.pdf Uchwała Nr 2002/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019r Odsłon: 690
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/16_10_2019/Uchwala_2003_2019.pdf Uchwała Nr 2003/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019r Odsłon: 669
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_01_2018/Uchwala_8848_2018.pdf Uchwała Nr 8848/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r. Odsłon: 1602
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_01_2018/Uchwala_8849_2018.pdf Uchwała Nr 8849/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r. Odsłon: 1740
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_01_2018/Uchwala_8850_2018.pdf Uchwała Nr 8850/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r. Odsłon: 1493
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_01_2018/Uchwala_8851_2018.pdf Uchwała Nr 8851/2018 Zarzadu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.01.2018r. Odsłon: 1481
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1436_2019.pdf Uchwała Nr 1436/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 792
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1437_2019.pdf Uchwała Nr 1437/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 807
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1438_2019.pdf Uchwała Nr 1438/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 789
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1443_2019.pdf Uchwała Nr 1443/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 776
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1445_2019.pdf Uchwała Nr 1445/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 779
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1455_2019.pdf Uchwała Nr 1455/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 762
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1456_2019.pdf Uchwała Nr 1456/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 755
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1457_2019.pdf Uchwała Nr 1457/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 776
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1458_2019.pdf Uchwała Nr 1458/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 790
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1459_2019.pdf Uchwała Nr 1459/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 782
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1460_2019.pdf Uchwała Nr 1460/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 782
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1461_2019.pdf Uchwała Nr 1461/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 803
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1462_2019.pdf Uchwała Nr 1462/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 800
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1463_2019.pdf Uchwała Nr 1463/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 808
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/17_07_2019/Uchwala_1464_2019.pdf Uchwała Nr 1464/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 17.07.2019r Odsłon: 798
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9673_2018-.pdf Uchwała Nr 9673/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Płnoc m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1221
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9674_2018.pdf Uchwała Nr 9674/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1200
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9675_2018.pdf Uchwała Nr 9675/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1205
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9676_2018.pdf Uchwała Nr 9676/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1176
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9677_2018.pdf Uchwała Nr 9677/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1217
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9678_2018.pdf Uchwała Nr 9678/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1178
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9681_2018.pdf Uchwała Nr 9681/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1185
/images/LU-POSTEPOWANIA/KONTYNUACJE/18_04_2018/Uchwala_Nr_9682_2018.pdf Uchwała Nr 9682/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18.04.2018r. Odsłon: 1150
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.