OD STYCZNIA 2022 r. W WARSZAWIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy.
zabudowa wielolokalowa:
Stawka dla gospodarstwa domowego wynosi 85 zł miesięcznie.
zabudowa jednorodzinna:
Stawki dla gospodarstw domowych wynoszą:
· 107 zł miesięcznie;
· 98 zł miesięcznie w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów.
2. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która pozostała w systemie miejskim (https://warszawa19115.pl/-/nieruchomosci-objete-systemem-gospodarki-odpadami-komunalnymi-od-1-sierpnia-2020-r-)

Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników, częstotliwości ich opróżnień oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik.
Wysokość stawek jest ustalana w zależności od pojemności pojemnika. Wykaz ustalonych stawek opłaty znajduje się na stronie www.warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

3. Nieruchomość, którą w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jej nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne:

Opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej z części nieruchomości.
4. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Wysokość opłaty wynosi:
· 181,90 zł rocznie od domku letniskowego, dla nieruchomości, na której są domki letniskowe;
· 181,90 zł rocznie dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5. Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci. Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.

System pomocowy:
Od stycznia 2022 r. mieszkańcy mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (dot. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 netto miesięcznie).
Uchwała Rady Miasta: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1B5A1CEC-08F7-4F47-B499-94DD2A6EEA91,frameless.htm

Deklaracje
W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (np. właściciele domów jednorodzinnych, zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych).
Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.
PAMIĘTAJ! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji. Dla takich nieruchomości deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej.
Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy.
Opłaty – ważne terminy
Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego) albo gotówką, w kasach urzędów dzielnic oraz w wybranych placówkach pocztowych.
PAMIĘTAJ! Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 r.
Więcej informacji na stronie www.warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

 

Ulotka